Gedragscode

Gedragscode

R.S.V. TREKVOGELS

Iedereen die lid is van RSV Trekvogels onderschrijft de gedragscode en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn beschreven. Deze regels gelden tevens voor bezoekers.

1.0. OMGANGSREGELS

Omgangsregels zijn formele of informele afspraken die binnen Trekvogels als huisregels gelden. Deze

omgangsregels zijn algemeen geldend. Wij vinden afspraken over de omgang met elkaar belangrijk, omdat

iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met

respect behandelt. Dat betekent dat Trekvogels alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten,

machtsmisbruik, discriminerende -, racistische -, seksistische – of (seksueel) intimiderende gedragingen en/of

opmerkingen of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vindt.

Wij vragen van alle leden, vrijwilligers en andere bezoekers dat zij de omgangsregels onderschrijven. Niet alle

zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen verwoord worden wat niet wil zeggen dat het wel toelaatbaar is.

Beoordeling is voorbehouden aan het bestuur van Trekvogels.

▪ Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Iedereen binnen de vereniging telt mee;

▪ Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;

▪ Ik blijf van een ander af;

▪Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden, ook als ik een andere machtspositie heb;

▪ Ik praat vriendelijk tegen een ander;

▪ Ik zie een ander staan, iedereen mag er zijn;

▪ Ik help een ander die het moeilijk heeft, ook als diegene gepest wordt;

▪ Ik gebruik geen enkele vorm van geweld;

▪ Ik vertrouw een ander en zorg dat een ander mij kan vertrouwen;

▪ Ik houd rekening met een ander zijn/haar afkomst, uiterlijk en andere mogelijke verschillen met mij;

▪ Als iemand mij lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp;

▪ Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Wij zijn samen verantwoordelijk voor wat er in de club gebeurt!

1.1. WAAROM REGELS?

In een omgeving waar mensen met elkaar omgaan, maken die mensen met elkaar afspraken: in een gezin, op school, op het werk, maar ook bij een sportvereniging.

▪ Regels en afspraken zijn er niet voor niets!

▪ Iedereen weet daardoor wat wel en wat niet kan.

▪ We kunnen elkaar er ook op aanspreken.

Daarom heeft het bestuur deze gedragscode vastgesteld. Binnen de vereniging weten we, wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten en hoe we ons moeten gedragen.

Lid zijn van Trekvogels betekent, dat je je houdt aan de huisregels alsmede aan de omgangsregels en gedragscode.

In gevallen, waarbij de gedragscode niet of niet voldoende wordt nageleefd, neemt het bestuur disciplinaire maatregelen.

Schade aan materialen van de vereniging of anderen wordt verhaald op de dader(s).

Wij verwachten dat de gedragscode en het naleven ervan, zal bijdragen aan nog meer sportplezier.

1.2. GEDRAGSCODE

Respect

▪ Wij gaan respectvol om met mensen en materialen.

▪ De tegenstander: wij zijn voor sportieve strijd en spelplezier.

▪ Medespelers: we steunen elkaar en moedigen elkaar aan.

▪ Publiek: positieve aanmoedigingen juichen wij toe!

▪ Vrijwilligers, zoals kantinepersoneel, teambegeleiding, gastvrouw/heer zetten zich in voor de club: zij verdienen onze waardering en respect.

▪ Materialen: wij gaan zorgvuldig om met sportkleding, sportmaterialen, kantinemeubilair, speeltoestellen en de spullen van een ander.

▪ Kleedkamers: maak je sportschoenen schoon alvorens de kleedkamer te betreden en ruim na de wedstrijd of training de kleedkamer op voor de volgende gebruikers.

▪ Wedstrijdleiding: de scheidsrechter is de baas op het veld, daarom: de scheidsrechter heeft altijd gelijk!

Afspraak is afspraak

▪ Je komt op tijd bij de training en de wedstrijd.

▪ Verhindering voor een wedstrijd of training wordt op tijd gemeld bij de trainer.

▪ Je draagt de afgesproken wedstrijdkleding.

▪ Houd je aan andere afspraken die in het team en met de teambegeleiding zijn gemaakt.

Wij zijn samen verantwoordelijk voor wat er in de club gebeurt!

 

Verantwoordelijkheid

▪ Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, maar ook voor dat van teamgenoten.

▪ De teambegeleiding is verantwoordelijk voor het team, de teamleden volgen de aanwijzingen van de begeleiding op.

▪ De aanvoerder is verantwoordelijk voor de groep, als er geen begeleiding aanwezig is. Andere teamleden volgen zijn/haar aanwijzingen op.

VOG-aanvraag voor vrijwilligers

Bovenstaande gedragscode geldt voor iedereen die in een bepaalde gezagsverhouding tot minderjarigen staat.

Voor onze vereniging zijn dat trainers, coaches, leiders, begeleiders, sportparkdienst- en wedstrijdfunctionarissen

en overige vrijwilligers. Wanneer iemand zich bij Trekvogels aanmeldt als vrijwilliger of medewerker, vragen wij

deze gedragscode te onderschrijven. Hiermee verklaart de vrijwilliger of de medewerker de gedragscode te

kennen. Het VOG model gedragscode kunt u hier downloaden. De instructie hoe een en ander in te vullen kunt u

hier downloaden. (Download werkt nog niet; hieraan wordt gewerkt.)

Vertrouwenspersoon

Binnen Trekvogels is een vertrouwenspersoon te vinden. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te

dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. De vertrouwenspersoon

binnen Trekvogels is bereikbaar per e-mail:  vp@trekvogels.nl.

Wij zijn samen verantwoordelijk voor wat er in de club gebeurt!