Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van korfbalvereniging Trekvogels gevestigd aan de Folkert Elsingastraat 15 te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40341500, hierna te noemen ‘Trekvogels.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Trekvogels vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Door het aangaan van het lidmaatschap met Trekvogels, of wanneer om een andere reden persoonsgegevens worden verstrekt aan Trekvogels, geeft de betreffende persoon uitdrukkelijk toestemming om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Trekvogels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit gerust per e-mail aan secretaris@trekvogels.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van (aspirant-)leden Persoonsgegevens van (aspirant-)leden worden door Trekvogels verwerkt ten behoeve van de lidmaatschapsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Trekvogels de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Trekvogels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor
  maximaal 7 jaar;
 • Indien het aspirant-lid geen lid wordt, worden de persoonsgegevens zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 6 maanden- verwijderd;
 • Zolang de toestemming niet is ingetrokken, kunnen persoonsgegevens worden bewaard na beëindiging van het lidmaatschap ter benadering voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst aan te melden, dient hiertoe expliciet toestemming van uw ouder of voogd te worden gegeven op het (digitale) inschrijfformulier.

Verwerking van persoonsgegevens van magazine abonnees en activiteiten
Persoonsgegevens van magazine abonnees en activiteiten worden door Trekvogels verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen en activiteiten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het inschrijvingsformulier. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Trekvogels de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Trekvogels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is. Het magazine wordt automatisch verstuurd aan alle leden, waarbij de mogelijkheid bestaat zich individueel af te melden voor ontvangst van het magazine via info@trekvogels.nl. Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat Trekvogels in het magazine haar leden informeert over zaken die wij belangrijk vinden op de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van sponsors en/of geïnteresseerden worden door Trekvogels verwerkt ten behoeve van de informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Trekvogels de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk-) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Trekvogels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men gezien wordt als een sponsor en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Trekvogels verwerkt ten behoeve van de administratieve doeleinden, communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht tot levering.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Trekvogels de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres en geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Trekvogels opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de ledenadministratie (Sportlink); Het verzorgen van de hosting-omgeving van de website. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Website
Bij een bezoek aan de website slaan de servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek.

Cookies
Trekvogels maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met de pagina’s van een website worden meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website , die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijv. voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Trekvogels kan dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – worden bekeken door bezoekers.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet eerst toestemming worden gegeven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw browser.

Google Analytics
Trekvogels maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de website en/of app gebruiken. Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe gebruikers de website en/of app gebruiken, om rapporten over de website en/of app-activiteit op te stellen voor Trekvogels en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en app-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Trekvogels is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Sociale netwerken
Op de website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code, die afkomstig zijn van de genoemde netwerken. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Trekvogels heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaring van de sociale netwerken te lezen om te zien wat ze doen met de persoonsgegevens die ze via deze cookies verwerken.


De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Trekvogels is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Links naar een cookies op websites naar derden
Op de website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer gebruikers deze website bezoeken, zijn de privacyregelingen van deze derde partijen van toepassing. Trekvogels is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met persoonsgegevens van gebruikers wordt omgegaan, danwel voor cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

Beeldrecht
Tijdens activiteiten, trainingen, wedstrijden en aan korfbal gerelateerde activiteiten bij Trekvogels worden regelmatig foto’s genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van Trekvogels, leden van andere verenigingen en/of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website en/of social media van Trekvogels verschijnen.

Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via secretaris@trekvogels.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actie- of sfeerbeelden waarop gebruiker niet centraal of duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website ten behoeve van teamidentificatie.

Beveiliging
Trekvogels heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van privacy beleid
Trekvogels houdt haar privacy beleid up-to-date en past deze hiertoe van tijd tot tijd aan. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Trekvogels adviseert de privacyverklaring regelmatig te raadplegen en zal bij belangrijke wijzigingen er alles aan doen om u te informeren via het magazine, website


Vragen
Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit gerust per e-mail aan secretaris@trekvogels.nl